Tuesday, February 12, 2013

गेले कािह िदवस, िदवस कसचे मिहनेच म्हणा ना,  ंमाझा न् ब्लऑगचा  संपर्कच तुटला होता. तशी मी अधुनमधुन लुप्त होतच रहाते. पण उगवते अशीच कुठेतरी, कधीतरी.
आज असंच प्रकट व्हावसं वाटलं!